Rezerwacja online

Usługi dodatkowe

 
Śniadania
Serwowane w zaprzyjaźnionej restauracji - codziennie w godzinach porannych, pomiędzy 7.00 a 11.00 i później. Mają formę szwedzkiego bufetu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Śniadanie należy zamówić w naszej recepcji w dniu poprzedzającym usługę.

Istnieje też możliwość wykupienia posiłków dla grup zorganizowanych.

Wycieczki lokalne
Oferujemy wycieczki indywidualne, jak również pomoc w organizacji wycieczek dla grup. Główne kierunki to Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kopalnia Soli w Wieliczce, Szlak Papieski, Szlak Orlich Gniazd. Szczegóły TUTAJ.
Informacje o terminach i cenach dostępne w Recepcji.

Parking
Wewnętrzny, usytuowany za wysokim murem, bez dostępu dla osób postronnych.

Koszt parkingu dla Gości Domu:
Samochód osobowy, motocykl: 30 zł/doba, 5 zł/godzina
Bus: 55 zł/doba, 6 zł/godzina

Koszt parkingu dla pozostałych korzystających:
Samochód osobowy, motocykl: 55 zł/doba, 5 zł/godzina
Bus: 70 zł/doba, 6zł/godzina

 


REGULAMIN MIEJSC PARKINGOWYCH
Domu św. Szymona z Lipnicy

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonych płatnych miejsc parkingowych całodobowo monitorowanych, zwanych dalej Parkingiem, będących w zarządzie Domu św. Szymona z Lipnicy, zwanego dalej Zarządcą. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2016 r.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu  (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie zarządzanym przez Dom św. Szymona przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 2

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 3. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób posiadających ważną kartę parkingową wydaną przez Zarządcę, umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu oraz na terenie nie zarządzanym przez Dom św. Szymona.

§ 3

 1. Parking jest płatny, niestrzeżony, monitorowany całodobowo przez kamery, czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Wjazd i wyjazd z Parkingu jest możliwy w godz. 7.00 – 23.00.
 2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.
 
§ 4
Na terenie Parkingu:
 1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania dla Gości Domu św. Szymona,
 3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,
 5. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,
 6. Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

 1. Wjazd na parking następuje po zgłoszeniu tego faktu recepcji Domu św. Szymona przez dostępny na zewnątrz bramy domofon.
 2. Bezpośrednio po wjeździe na teren Domu św. Szymona Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Parking w recepcji Domu zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji.
 3. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w recepcji oraz na stronie internetowej www.domszymona.pl
 4. W razie zgubionej karty parkingowej należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku.
 
§ 6
 
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

§ 7

 1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (np. skutków wichury, wiatru, ulewy, deszczu) , kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§ 8

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
 3. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

§ 9

 1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.

§ 10

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z miejsc parkingowych należy składać w recepcji Domu św. Szymona z Lipnicy.