Rezerwacja online

Regulamin Domu i miejsc parkingowych

REGULAMIN DOMU ŚW. SZYMONA

Dyrekcja Domu św. Szymona wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

I. ZASADY REZERWACJI

 1. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia pokoi znajduje się na stronie internetowej http://domszymona.pl
 2. Gość ma możliwość dokonania rezerwacji w dwojaki sposób – poprzez aplikację rezerwacyjną na stronie internetowej lub telefonicznie – bezpośrednio u pracownika recepcji. Rezerwacja telefoniczna tylko do godziny 22:00.
 3. Rezerwacja online jest realizowana za pośrednictwem systemu HOTRES.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie warunków rezerwacji.
 5. Wszystkie rezerwacje wymagają wpłaty zadatku na podane w potwierdzeniu konto bankowe. Wysokość zadatku stanowi 30% kosztów pobytu. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu Gościa.
 6. Rezerwacja pobytu jednodniowego wymaga przedpłaty 100% kwoty wynajmu pokoju.
 7. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania płatności zadatku przelewem elektronicznym i zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Domu św. Szymona.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Domu św. Szymona Gość otrzyma potwierdzenie rezerwacji na adres poczty elektronicznej.
 9. Potwierdzenie rezerwacji przedstawia całkowite koszty pobytu, łącznie z kwotą podatku VAT. Podane ceny na stronie internetowej są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.
 10. Płatności są dokonywane za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe Domu św. Szymona lub gotówką w recepcji. Akceptujemy także karty płatnicze.
 11. Gość oświadcza, że wyraża zgodę na przechowanie przez Dom św. Szymona paragonu z kasy fiskalnej do dnia umówionego przyjazdu.
 12. Zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Oferowana cena obejmuje wynajem określonego typu pokoju w podanym terminie dla ściśle określonych ilości osób.
Anulowanie rezerwacji
 1. Niedokonanie wpłaty wyznaczonej zaliczki przez Gościa w terminie 3 dni roboczych skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym Gość zostanie powiadomiony osobną wiadomością mailową na wskazany przez siebie adres.
 2. W przypadku anulacji rezerwacji wartość wpłaconego zadatku przepada.
 3. W przypadku anulacji w dniu przyjazdu Gościa lub w razie braku jego przyjazdu, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
 4. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z naszą recepcją. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
Składowe ceny
1. Podana w opisie pokoju cena jest ceną brutto i obejmuje :
 • pobyt w pokoju ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę
 • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, ogrzewanie)
 • zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości
 • sprzątanie końcowe pokoju
 • podatek vat 8%
2. W przypadku chęci rezerwacji stanowiska postojowego dla pojazdu przez stronę internetową Domu, wynajmujący Gość powinien zaznaczyć wybraną usługę. Zostanie ona wówczas wliczona w oferowaną cenę. Można także miejsce parkingowe opłacić na miejscu w recepcji.

3. Dzieci i dodatkowe łóżka:  
 •  brak opłat za dziecko w wieku 0-3 lata – jeżeli śpi na łóżku z opiekunem.
 •  za każde dziecko w wieku 4-12 lat – opłata w wysokości 25 zł za dobę, jeżeli śpi na łóżku z opiekunem.
 •  za dziecko w wieku 0-12 lat – jeśli będzie korzystać z osobnego łóżka – płaci się wg standardowego cennika (rezerwacji należy dokonać jak dla osoby dorosłej)
 • za osobę powyżej 12 roku – opłata wg standardowego cennika (rezerwacji należy dokonać jak dla osoby dorosłej)
 
Dane osobowe
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Dane osobowe będą przetwarzanie przez system - HOTRES.pl z siedzibą w Jeleniej Górze.
 
II. REGULAMIN POBYTU W DOMU ŚW. SZYMONA
 1. Pokoje wynajmuje się dopiero po dopełnieniu formalności meldunkowej w recepcji po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Rozpoczęcie pobytu w Domu św. Szymona jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pokój w Domu św. Szymona wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Domu św. Szymona. Uwzględnienie życzenia przedłużenia pobytu jest uzależnione od posiadanych możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 - program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Domu św. Szymona.
 11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Dom św. Szymona zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju na inny o tej samej klasie lub wyższej o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 12. Przez cały czas pobytu w Domu św. Szymona osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za ich zachowania, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
 13. Klucze do pokoju wydawane są w recepcji Domu św. Szymona. Przed opuszczeniem Domu na prośbę pracownika klucze należy pozostawić na przechowanie w recepcji.
 14. Klucze do pokoju prosimy przechowywać z należytą starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka.
 15. Na terenie Domu św. Szymona, w tym – w pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 16. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 zł.
 17. Na terenie Domu i w jego otoczeniu nie wolno spożywać napojów alkoholowych.
 18. W Domu św. Szymona obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 19. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Domu św. Szymona mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu św. Szymona powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Dom zastrzega sobie prawo obciążenia karty płatniczej podanej jako gwarancja rezerwacji za wyrządzone szkody także po jego wyjeździe.
 21. Goście proszeni są o powiadomienie obsługi recepcji o wystąpieniu usterki lub szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 22. Dom św. Szymona nie akceptuje pobytu zwierząt.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 24. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi i upewnić się, że drzwi są zamknięte na klucz.
 25. Pieniądze, biżuteria i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa do Domu św. Szymona o wartości przekraczającej 1000 zł powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie dostępnym w Recepcji. W razie pozostawienia takich rzeczy poza sejfem Dom św. Szymona nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dom św. Szymona ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Domu św. Szymona albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 26. Dom św. Szymona świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem (pokoje gościnne – kwatery prywatne). W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi reakcję.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Dom św. Szymona przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 28. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Dom św. Szymona może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Domu św. Szymona, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Domu św. Szymona.
 29. Dom św. Szymona zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gościa w przypadku nie powiadomienia recepcji o chęci przedłużenia doby hotelowej i zdeponowania ich w innym wolnym pokoju lub innym miejscu na koszt i ryzyko Gościa.
 30. Dom św. Szymona może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Domu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Domu św. Szymona lub innych osób przebywających w Domu św. Szymona, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Domu św. Szymona.
 31. Gość przed opuszczeniem Domu św. Szymona zobowiązany jest zgłosić się do recepcji celem zdania pokoju, zwrócenia kluczy i wymeldowania oraz uregulowania pozostałych należności za pobyt.
 32. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku, gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, Dom św. Szymona zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej podanej jako gwarancja rezerwacji lub wystawienia noty obciążeniowej.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2016 r.
 2. Dom św. Szymona ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej.
 3. Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby Domu św. Szymona (Dom Franciszkański pw. św. Szymona z Lipnicy, ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765, 31-069 Kraków) lub elektronicznie na adres info@domszymona.pl i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby firmy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Dom św. Szymona jest prawo polskie.
 6. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Domu św. Szymona, z zastrzeżeniem ust. 7.
 
III. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
W związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu poniżej klauzulę informacyjną, w której wskazuje się w jaki sposób przetwarzamy dane na stronie www.domszymona.pl. Wskazana klauzula znajduje się również na stronie www.domszymona.pl/regulamin-domu w miejscu, gdzie zbieramy Państwa dane.

Kto jest Administratorem Twoich danych?
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Dom Franciszkański pw. św. Szymona z Lipnicy z siedzibą w Krakowie przy ul. Koletek 13A.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z Domem Franciszkańskim pw. św. Szymona z Lipnicy przy ul. Koletek 13A; tel. tel. +12 430 62 83.
Do Twojej dyspozycji jest również adres e-mail: info@domszymona.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rezerwacji miejsc noclegowych, a także później, w związku z realizacją transakcji dokonywanymi dla Ciebie.
ww. dane osobowe obejmują:
 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania i adres fakturowania;
 • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, jego hasło oraz unikalny identyfikator jeśli założysz konto stałego klienta;
 • informacje dotyczące płatności.
W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?
 Dane zbierane są w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej  z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży miejsc noclegowych czy parkingowych, itp.;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?
Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się na podstawie Twojej zgody (art. 6 lit. ust. 1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dane będą w naszym posiadaniu do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 Komu możemy przekazać dane?
Dane będą przekazane podmiotom realizującym Wasze zamówienie (np. dane przy realizacji dokonywanych transakcji, itp.).  Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
 Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać, i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: info@domszymona.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO.

Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

        * * * * *
 

REGULAMIN MIEJSC PARKINGOWYCH
Domu św. Szymona z Lipnicy

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonych płatnych miejsc parkingowych całodobowo monitorowanych, zwanych dalej Parkingiem, będących w zarządzie Domu św. Szymona z Lipnicy, zwanego dalej Zarządcą. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2016 r.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu  (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie zarządzanym przez Dom św. Szymona przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 2

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 3. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób posiadających ważną kartę parkingową wydaną przez Zarządcę, umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu oraz na terenie nie zarządzanym przez Dom św. Szymona.

§ 3

 1. Parking jest płatny, niestrzeżony, monitorowany całodobowo przez kamery, czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Wjazd i wyjazd z Parkingu jest możliwy w godz. 7.00 – 23.00.
 2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.
 
§ 4
Na terenie Parkingu:
 1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania dla Gości Domu św. Szymona,
 3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania zwierząt we wnętrzu pojazdu zarówno w dzień jak i w nocy,
 6. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,
 7. Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

 1. Wjazd na parking następuje po zgłoszeniu tego faktu recepcji Domu św. Szymona przez dostępny na zewnątrz bramy domofon.
 2. Bezpośrednio po wjeździe na teren Domu św. Szymona Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Parking w recepcji Domu zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji.
 3. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w recepcji oraz na stronie internetowej www.domszymona.pl
 4. W razie zgubionej karty parkingowej należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku.
 
§ 6
 
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

§ 7

 1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (np. skutków wichury, wiatru, ulewy, deszczu) , kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§ 8

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
 3. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

§ 9

 1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.

§ 10

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z miejsc parkingowych należy składać w recepcji Domu św. Szymona z Lipnicy.Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 


Zameldowanie – od 15:00 do 22:00
Wymeldowanie – od 08:00 do 11:00

NASZ ADRES:
Dom Franciszkański pw. św. Szymona z Lipnicy
ul. Koletek 13A
31-069 Kraków

tel. +48 12 430 62 83
info@domszymona.pl

NIP 676-249-52-33
REGON 040014471-00086

 
IBAN: PL08 1600 1013 1841 6646 5000 0001 – PLN
IBAN: PL78 1600 1013 1841 6646 5000 0002 – EUR
 
BIC: PPABPLPK
SWIFT: PPABPLPKXXX
 

Nasz Dom bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu
postanowień niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
Warning: Declaration of Model_Banners::add(array $data) should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/klient.dhosting.pl/novarum5/domszymona.pl/application/models/Banners.php on line 0